wizb7

wizb9

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

         na wykonanie stanu surowego otwartego wraz z dachem budynku wielorodzinnego nr 8 (Pc – 5916 m2, Pum – 3145 m2, kubatura – 17 916 m3) na osiedlu Akademickim w Krakowie.

Przewidywany termin rozpoczęcia prac: lipiec 2018 r.

Przewidywany termin wykonania prac: 9 – 10 miesięcy.

       Prosimy o potwierdzenie zainteresowania wykonaniem powyższego zadania w terminie do 11.06.2018 r., po czym zostanie Państwu przesłany projekt wykonawczy (PW) w wersji elektronicznej (DWG).

W ofercie konieczne będzie podanie:

 1. Harmonogramu robót.
 2. Cen jednostkowych danego rodzaju robót.
 3. Przedmiaru danego rodzaju robót.
 4. Wyceny każdego rodzaju robót (iloczyn ilości i ceny jednostkowej).
 5. Wartości całej oferty.

Cena oferty powinna obejmować wszystkie czynności konieczne do wykonania zakresu robót (opis robót przedstawiono na załączniku do niniejszego Zaproszenia) oraz zawierać wszelkie koszty związane
z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy/transportu. Do oferty należy dołączyć część opisową zawierającą nazwy materiałów oraz technologie wykonania.

    

Osoba do kontaktu: mgr inż. Mateusz Bujak; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 12 648 42 30; tel. kom. 737 350 820.

        

 

                       

                                    Załącznik do Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 4 czerwca 2018 r.

 

ZAKRES ROBÓT DLA STANU SUROWEGO OTWARTEGO WRAZ Z DACHEM BUDYNKU NR 8:

 1. I.Teren budowy
  1. Organizacja terenu budowy w niezbędnym zakresie, tym m.in.:
   1. wykonanie tymczasowych dróg budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych wraz
    z placami manewrowymi oraz tymczasowymi ciągami komunikacji pieszej;
   2. montaż i demontaż po zakończeniu robót umownych środków transportu pionowego (żurawi stacjonarnych);
   3. wyznaczenie w terenie i przygotowanie miejsca dla kontenerów na odpady komunalne
    i odpady budowlane (zapewnić/zorganizować miejsce do systematycznej wymiany zapełnionych kontenerów).
 2. Wykonanie nowego lub dostosowanie istniejącego ogrodzenia terenu budowy, w tym bram wjazdowych i furtek dla ruchu pieszego.
 3. Uzbrojenie terenu budowy w niezbędne media wraz z wykonaniem odpowiednich przyłączy: woda, kanalizacja, energia elektryczna (rozprowadzenie od rozdzielni budowlanej zlokalizowanej na terenie budowy) oraz wykonanie oświetlenia terenu budowy.
 4. Zgodnie z odpowiednimi przepisami wykonywanie pomiarów i konserwacji wykonanej instalacji elektrycznej zasilania terenu budowy, codziennie badanie wyłącznika różnicowoprądowego
  w rozdzielniach budowlanych na budowie i sprawdzanie elektronarzędzi na budowie.
 5. Organizacja zaplecza budowy.
 6. Zapewnienie na czas robót umownych kontenera na odpady komunalne oraz kontenera na odpady budowlane oraz ich systematycznej wymiany.
 7. II.Roboty ziemne
  1. Geodezyjne wytyczenie budynku na potrzeby wykonania wykopów oraz wytyczenie osi budynku i zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie stanu surowego wraz                       z dachem.
  2. Wykonanie wykopów pod płytę denną i pozostałe elementy zgodnie wraz zabezpieczeniem ścian wykopów przed osunięciem.
  3. Wywóz ziemi z wykopów, oprócz ilości potrzebnej do obsypu na składowisko Wykonawcy poza teren budowy. Ziemia potrzebna do obsypu może być ewentualnie składowana na działce Zleceniodawcy w odległości około 300 m od wykopów.
  4. Wykonanie drenażu budynku oraz obsypów od zewnątrz budynku i pozostałych elementów posadowionych na gruncie.
  5. Niwelacja terenu 10 cm poniżej projektowanego poziomu terenu.
  6. Zapewnienie obsługi geotechnicznej budowy włącznie z dostarczaniem Zamawiającemu protokołów z badań w zakresie:
   1. sprawdzenia zgodności gruntu na poziomie posadawianych elementów                                    z dokumentacją geotechniczną,
   2. sprawdzenia wymaganej nośności podłoża pod płytą fundamentową i pozostałymi elementami posadowionymi na gruncie,
   3. sprawdzanie stopnia zagęszczenia zasypów.
 8. III.Roboty budowlane i izolacyjne zewnętrznych ścian oraz czap kominów – zgodnie
  z otrzymaną dokumentacją, w tym m.in.:
  1. Wykonanie elementów żelbetowych: płyty dennej, stropów, słupów, ścian, schodów, gzymsów oraz elementów murowanych nośnych i działowych.
  2. Wykonanie kominów wraz z obmurowaniem i nakrywami, kanałów wentylacyjnych wraz
   z obudową, zamurowanie pionów kanalizacyjnych.
  3. Wykonanie zewnętrznych żelbetowych murów oporowych.
  4. Instalacja uziemiająca zgodnie z projektem instalacji elektrycznej (branża elektryczna).
  5. Zabudowa wnęk elektrycznych i c.o.
  6. Izolacja przeciwwodna i termiczna przed obsypem, elementów posadowionych na gruncie, ścian budynku i murów oporowych oraz wykonanie ochrony izolacji przeciwwodnej płyty dennej.
 9. IV.Dach
  1. Wykonanie kompletnego dachu wraz z niezbędnymi izolacjami i uszczelnieniami,
   w tym m.in.: konstrukcja drewniana więźby dachowej, pokrycie połaci dachowej, izolacja stropu, izolacja cieplna poddasza i gzymsu wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami: ławy i stopnie kominiarskie, kolce przeciw ptakom, rynny, rury spustowe z uszczelnieniem przepustów przez elementy żelbetowe wraz z czyszczakami, wyłazy/okna dachowe, klapy ze schodami do wejścia na poddasze, kotwy dla zakotwienia murłat i podwalin, montaż szpilek pod murłaty, przejścia przez dach                       i stropy dla kabli antenowych, pomost drewniany wewnętrzny roboczy, akcesoria do pokryć dachowych (wentylacja okapu i całej przestrzeni poddasza, płotki śniegowe), obróbki blacharskie, schody drewniane przy wyłazach z poddasza na dach, zabezpieczenia klap ze schodami na poddasze od strony poddasza.
  2. Wykonanie instalacji odgromowej na połaci dachowej oraz orynnowania i rur spustowych.
  3. Wykonanie wszystkich niezbędnych otworów w ścianach i stropach, w tym montaż:
   1. przepustów rurowych fi 50 mm na dach szt. 2 w pobliżu szachtu elektrycznego dla podłączenia anten satelitarnych i zbiorczej TV cyfrowej naziemnej. Przepusty należy zamontować w warstwie ocieplenia kominów przy których przewidziano montaż masztów antenowych;
   2. przepustów z poddasza na dach dla kabli zasilających ogrzewanie rynien i rur spustowych oraz dla przewodów sterowniczych tej instalacji - łącznie 18 szt. przepustów rurowych fi 28 mm.
 10. V.Roboty wykończeniowe, w tym m.in.:
  1. Wykonanie kominów powyżej stropu nad ostatnią kondygnacją.
  2. Malowanie szybów windowych (przygotowanie ścian szybów windowych pod malowanie, dwukrotne malowanie).
  3. Wykonanie niezbędnych przepustów instalacyjnych, instalacji podposadzkowej, wszystkich elementów płyty dennej.
  4. Wykonanie obsypu i zagęszczenie wraz z badaniem stopnia zagęszczenia zasypu pod ustawienie rusztowania elewacyjnego.
  5. Obróbka blacharska kominów wentylacyjnych oraz czap kominowych, kratki na kominach.
  6. Wykonanie podlewek pod parapetami,
  7. Wypełnienie (uszczelnianie) dylatacji wełną, pianką (w zależności od projektu).
 11. VI.Inne
  1. Pobieranie z każdego betonowania próbek do badania, wykonanie badań, systematyczne przekazywanie protokołów badań.
  2. Codzienne badanie wyłącznika różnicowoprądowego RB budowlanych przez uprawnionego elektryka z pisemnym potwierdzeniem.
  3. Nadzór konstruktora.
  4. Kompleksowa obsługa geodezyjna, w tym m.in.: tyczenie, pomiary geodezyjne fundamentów, każdego stropu po wykonaniu, pionowość budynku, rzędna kalenicy, pionowość ścian szybów windowych, elementów instalacji sanitarnych.
  5. Odbiór kominiarski stanu surowego.
  6. Zabezpieczenie budowy w czasie zimy (otwory drzwiowe i okienne, korony murów), tymczasowe drzwi i wrota (zamknięcie otworów wejściowych do budynku).
  7. Wykonanie niezbędnych balustrad BHP na budowie, schodni itp.
  8. Ułożenie papy pod ścianami parteru.
  9. Utrzymywanie budynku i elementów wbudowanych w stanie suchym (zabezpieczanie materiałów na składowisku, na stropach, montaż tymczasowych rur spustowych, itp.).
  10. Tymczasowe podesty w szybie windowym.
  11. Materiały zgodnie z dokumentacją projektową budynku nr 8.
  12. Instalacja wod.-kan. podposadzkowa, w obszarze płyty dennej, zgodnie z projektem (branża wod.-kan.) tj. min.: osadnik piasku, separator substancji ropopochodnych, studnia schładzająca.
  13. Systematyczne dostarczanie dokumentów atestacyjnych dla wbudowanych materiałów (przed wbudowaniem materiału).
  14. Sporządzenie i przekazanie Zleceniodawcy dokumentacji powykonawczej.
  15. Zapewnienie ochrony budowy.
  16. Zapewnienie na cały okres umowy (prowadzenia robót budowlanych) kierownika robót
   z uprawnieniami.

28.05.2018 r.

Copyright © 2011 Akopol. Wszelkie prawa zastrzeżone.

lock lock lock